SHRI MANGUESH DEVASTHAN

                       PRIOL,GOA Mangueshi, Goa 403404 Phone: +91 832 2343338 / 2343904 Fax: +91 832 2323228

 
banner1.gif right_img.gif

 July2015
Schedule for the Month of July 2015 Date Tithee Devakritya of Mahajan/GSB Purohit Remarks 01-07-15 Adhik Aashadha Shukla 14 Shri Nilesh G. Nabar Bhave Maharudra Sangata Teen Dari Puja 02-07-15 Adhik Aashadha Shukla 15 Shri Rajesh Patkar Ranade Maharudra Prarambh 03-07-15 Adhik Aashadha Krishna 02 Shri Rajesh Patkar Maharudra Sangata Teen Dari Puja 04-07-15 Adhik Aashadha Krishna 03 Shri Prakash Sardesai Bhave Maharudra Prarambh 05-07-15 Adhik Aashadha Krishna 04 Shri Prakash Sardesai Maharudra Sangata Teen Dari Puja 06-07-15 Adhik Aashadha Krishna 05 Milind Wagh Abhisheki Maharudra Prarambh Teen Dari Puja Golden Palakhi 07-07-15 Adhik Aashadha Krishna 06 Shri Milind Wagh Maharudra Sangata Teen Dari Puja 08-07-15 Adhik Aashadha Krishna 07 Shri Sunil R. Patki Bhave Maharudra Prarambh 09-07-15 Adhik Aashadha Krishna 08 Sunil R. Patki Maharudra Sangata Teen Dari Puja 10-07-15 Adhik Aashadha Krishna 09 Shri Santosh Naik Abhisheki Maharudra Prarambh 11-07-15 Adhik Aashadha Krishna 10 Shri Santosh Naik Maharudra Sangata Teen Dari Puja 12-07-15 Adhik Aashadha Krishna 11 Shri Hiren Kerkar Bhave Maharudra Prarambh Teen Dari Puja 13-07-15 Adhik Aashadha Krishna 12 Shri Hiren Kerkar Maharudra Sangata Teen Dari Puja Golden Palakhi 14-07-15 Adhik Aashadha Krishna 13 Shri Krishnachand R. Redkar Maharudra Prarambh 15-07-15 Adhik Aashadha Krishna 14 Shri Krishnachand R. Redkar Maharudra Sangata Teen Dari Puja 16-07-15 Adhik Aashadha Krishna 30 Shri Hrishikesh Rajadhayksha Abhisheki Maharudra Prarambh 17-07-15 Nij Aashadha Shukla 01 Shri Hrishikesh Rajadhayksha Maharudra Sangata Teen Dari Puja 18-07-15 Nij Aashadha Shukla 02 _ _ 19-07-15 Nij Aashadha Shukla 03 Shri Appaji Laxman Lad Abhisheki Yearly Maharudra Prarambh 20-07-15 Nij Aashadha Shukla 04 Shri Appaji Laxman Lad Yearly Maharudra Sangata Teen Dari Puja 21-07-15 Nij Aashadha Shukla 05 Shri Gajanan Dhaimode Ranade Maharudra Prarambh 22-07-15 Nij Aashadha Shukla 06 Shri Gajanan Dhaimode Maharudra Sangata Teen Dari Puja 23-07-15 Nij Aashadha Shukla 07 Shri Mangesh Patkar Ranade Maharudra Prarambh 24-07-15 Nij Aashadha Shukla 08 Shri Mangesh Patkar Maharudra Sangata Teen Dari Puja 25-07-15 Nij Aashadha Shukla 09 Shri Narendra Deshpande Bhave Maharudra prarambh 26-07-15 Nij Aashadha Shukla 10 Shri Narendra Deshpande Maharudra Samapti Teen dari pooja 27-07-15 Nij Aashadha Shukla 11 Shayani Ekadashi Shayani Ekadashi Chaturmsiarambh Pandharpur Yatra 28-07-15 Nij Aashadha Shukla 12 Devacha Utsav Varshik Shri'chi Palakhi talivar jane Devacha Utsav-Roupya Shibikotsav Vitthal Rakhumai Snan-abhishek 29-07-15 Nij Aashadha Shukla 13 Shri Sachin S. Rajadhyaksha Bhave Maharudra Prarambh 30-07-15 Nij Aashadha Shukla 14 Shri Sachin S. Rajadhyaksha Maharudra Sangata Teen Dari Puja 31-07-15 Nij Aashadha Shukla 15 Shri Subodh Dhaimode Ranade Maharudra Prarambh Chaturmas-Kavlem Swami Padyapuja